Toimintamalli

  • TMA palvelee hankkeiden esisuunnittelu- ja toteutusvaiheen vastuuryhmiä hankkeiden suunnittelussa ja läpiviemisessä täydentäen erityisasiantuntijoillaan tilaajavetoista projektiorganisaatiota.
  • Toiminta-ajatuksena on hankkeisiin liittyvän tavoiteasetannan, päätöksenteon ja tilanneohjauksen tukeminen kustannustehokkain ja jatkuvasti kehittyvin menetelmin.
  • Menestyksen kulmakivi on palvelujen kustannustehokkuus — pienellä ryhmällä suuria tuloksia — ja tästä TMA pitää kiinni myös tulevissakin hankkeissa.